fbpx
shop-icon

Drukarka 3D METHOD vs. desktopowe urządzenia

Dru­karka 3D Make­rBot METHOD pozwala wytwa­rzać obiekty o zde­cy­do­wa­nie więk­szej dokład­no­ści i sta­bil­no­ści wymia­ro­wej od innych desk­to­po­wych urzą­dzeń w tech­no­lo­gii FDM.

Zacz­nij dru­ko­wać pro­to­typ i czę­ści zamienne z naj­wyż­szą dokład­no­ścią. Sprawdź, jak Make­rBot Method wyprze­dza kon­ku­ren­cję.

Niezawodne wydruki

method-desktop-wilgotnosc

Nie­od­po­wied­nie prze­cho­wy­wa­nie mate­riału oraz nie­szczelne dopro­wa­dze­nie fila­mentu ze szpuli do eks­tru­dera powo­duje zawil­go­ce­nie mate­riału. Zbyt duża wil­goć skut­kuje zaci­na­niem się eks­tru­dera oraz sztyw­no­ścią mate­riału. Grozi to utratą sta­bil­no­ści wymia­ro­wej, a na modelu poja­wiają się nitki nie­po­łą­czo­nego fila­mentu.

 

W przy­padku Make­rBot METHOD wil­got­ność mate­riału jest pod kon­trolą, dzięki szczel­nie zamy­ka­nym szu­fla­dom. Mate­riał jest dopro­wa­dzany do eks­tru­dera dopa­so­wa­nym prze­wo­dem, a wil­got­ność kon­tro­luje wbu­do­wany czuj­nik. Gwa­ran­tuje to nie­za­wodne wydruki i czy­stą powierzch­nię modelu.

 

Sta­bil­ność nakła­da­nia warstw

method-desktop-stabilnosc

Na jakość wytwa­rza­nia wpływa także sta­bil­ność urzą­dze­nia pod­czas pracy. Mini­malne wibra­cje obu­dowy dru­karki oraz jej kom­po­nen­tów spra­wia, że war­stwy są nakła­dane nie­równomiernie. W przy­bli­że­niu widać, jak poszcze­gólne war­stwy są pofa­lo­wane i nie­równo nało­żone.

 

Im dokład­niej nało­żone war­stwy, tym więk­sza pre­cy­zja druku i mniej­sza tole­ran­cja wymia­rowa. Sztywna obu­dowa dru­karki 3D zapew­nia więk­szą sta­bil­ność pracy urzą­dze­nia.

 

Budo­wa­nie dowol­nych geo­me­trii

method-desktop-geometrie

Pod­czas druku nie­zbędne jest nano­sze­nie mate­riału pod­po­ro­wego, który utrzy­muje kształt modelu w takich miej­scach jak nawisy, mosty czy otwory. Struk­tury pod­po­rowe peł­nia bar­dzo ważną funk­cję prze­kła­da­jąc się na więk­szą dokład­ność wymia­rową. Mate­riał pod­po­rowy, który jest usu­wany ręcz­nie nie zawsze pozwala na dru­ko­wa­nie dowol­nych geo­me­trii modelu. Co wię­cej, pod­czas odła­my­wa­nia lub odci­na­nia pod­pór może dojść do uszko­dze­nia samego modelu.

 

Zasto­so­wa­nie roz­pusz­czal­nego mate­riału pod­po­ro­wego niwe­luje ryzyko uszko­dze­nia wydruku. Wypłu­ki­wane pod­pory pozwa­lają uzy­skać dowolne geo­me­trie obiektu i skra­cają czas post­pro­ces­singu.

method X - kup teraz

Orzymaj ofertę specjalną na drukarkę 3D MakerBot Method i wyprzedź konkurencję

Otrzymaj ofertę specjalną